Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
19/11/2561 10:50:47
24

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทืองโชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงานโครงการ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันทำกิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จในองค์กร ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “พลังแห่งความสามัคคี/กว่าจะเป็นชาติไทย” โดย ร.ท.เจนณรงค์ เดือนดาว นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง ม.พัน.12 พล.ม.1 เป็นวิทยากร ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามฐาน 4 ฐาน โดยชุดครูฝึก ม.พัน12 และสรุประดมความคิด/นำเสนอ โดยมี พ.อ.เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน 12 พล ม.1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ให้เกียรติพบปะบุคลากร และกล่าวปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารสโมสรนายทหารค่ายพระยาไชยบูรณ์ กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่