Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
15/11/2561 17:03:11
10

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย อ.ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อจัดการขยะ คัดแยกขยะ และดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ให้เป็น “จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)” และสอดคล้องกับเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities) ในวันประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม