Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
6/10/2561 14:01:07
11

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (สัญจร)

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นผู้นำเสนอและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้พรรณไม้และพืชผักท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (สัตว์ปีก) ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ)