Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
10/8/2561 13:51:02
179

ผช.อธิการเป็นวิทยากรบรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการอนุรักษ์พัธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร บรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 และช่วงบ่ายได้เยี่ยมชม โครงการ อพ.สธ.การอนุรักษ์พัธุกรรมพืช โดยคุณกิติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบและพาแนะนำเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว