Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
9/8/2561 15:25:50
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้านสมุนไพร

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้านสมุนไพร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอร้องกวางและใกล้เคียง จำนวน 47 คน เพื่อนำความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ และมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่งเส้นรุ้ง เส้นแวง มาบูรณาการกับงานด้านสมุนไพรในชุมชน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี

รูปกิจกรรม