Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
3/8/2561 11:26:44
166

ค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร Healthy Food Good Life

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาการ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ตอนวิทยาศาสตร์การอาหาร Healthy Food Good Life ในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึง 6 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ คุณปิยฉัตร ไคร้วานิช เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกันกล่าวต้อนรับนักเรียนจากจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านการแปรรูปอาหาร และสามารถนำความรู้และทักษะจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เผยแพร่สู้ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและมีเจตคติที่ดีต่อวิทศาสตร์การอาหาร มีความเข้าใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหารอย่างแท้จริง

รูปกิจกรรม