Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวบำเพ็ญประโยขน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
11/7/2561 16:05:26
14

เสวนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบ ในหัวข้อ "ปรับเปลี่ยนวิธีคิด นำชีวิตสุขี ตามแนววิถีเกษตรอินทรีย์" ณ ห้อง 104 อาคารเทพ พงษ์พานิชย์