Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
5/7/2561 13:52:15
12

บริการวิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำทีมนักศึกษามาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการถนอมอาหาร การทำข้าวกล้องงอก ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จ.แพร่ ณ อาคารนำร่องอุตสาหกรรมเกษตร

รูปกิจกรรม