Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
28/6/2561 9:52:01
28

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวนกานต์ มาเป็นกรรมการผู้ประเมิน ในการนี้ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมต้อนรับคณะการ พร้อมให้ความร่วมือในการเตรียมเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินและตอบข้อสักถาม โดยสรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด อยู่ในเกณฑ์ ระดับที่ดี ซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.39 คะแนน