Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
14/6/2561 11:39:47
22

นักศึกษาแม่โจ้-แพร่ ฯ คว้ารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายปราณศักดิ์ดา พิริยะเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นรางวัลที่ประเมินและคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดีทั้ง 5 ด้าน และกิจกรรมผลงานเด่นและเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและมีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น มีคุณลักษณะที่พื้นฐานที่ดีใน 6 ด้าน ดังนี้ 1.การศึกษาเล่าเรียน 2.การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน 3.สุขภาพอนามัย 4.ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 5.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 6.ทัศนคติและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รูปกิจกรรม