แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานต่าง ๆ ภายใต้สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการได้ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

24
Friday
September 2021
25
Saturday
September 2021

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day
8/17/2021 3:17:17 PM สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา
ความยาว 2:12นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
กิจกรรมสุดพิเศษ รับฝากลูกปิดเทอม 1วัน
ความยาว 2:2นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
Maejo Phrae Conference ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3
ความยาว 4:27นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ติวความพร้อมสู่ ONET โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ความยาว 2:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ