MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 23 มีนาคม 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ อบรมหลักสูตร ชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์แบบครบวงจรตามโมเดล Green Valley @ maejo phrae โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย เป็นผู้รับผิดซอบกิจกรรม พัฒนาฐานเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ หลักสูตร ชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินสำหรับระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ภาคเช้า มีการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ 1. จุลินทรีย์อัดแท่ง 2. ปุ๋ยก้านตอง 3. ปุ๋ยถ่านชาโคล 4. วัสดุปรับปรุงดินจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า และ 5. ปุ้ยใบไม้ร่วมกับเอนโดไฟติกแบคทีเรีย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย และภาคบ่ายมีการบรรยาย หัวข้อ 1. ปุ๋ยชีวนวัตกรรมตามหลัก BCG Model สำหรับการใช้ประโยชน์และปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของชีวภัณฑ์ทางการเกษตร โดย รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 2. ชีวนวัตกรรมการปรับปรุงปุ๋ยอินทรีย์ปัจจัยการผลิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 3. ช่องทางการทำตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวนวัตกรรม โดย อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ 4. การตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวนวัตกรรม โดย อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ 5. การวางแผนบริหารต้นทุนและผลตอบแทน ปุ๋ยชีวนวัตกรรม โดย อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน ได้รับความสนใจจากเกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวนประมาณ 40 คน

site map