MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 19 มีนาคม 2567

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสู่โลกอาชีพ “

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศสู่โลกอาชีพ และรับมอบสัมฤทธิบัตร ณ ห้อง Slope ชั้น ๒ อาคารเทพ พงษ์พานิช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร เป็นประธานเปิดงานและรับฟังการ กล่าวรายงานโดย หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และหลังจากนั้นรับฟังงการบรรยายพิเศษ “มุมมองตลาดแรงงานกับวิวัฒนาการยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”โดย คุณยอดรัก สุภาวงค์ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ “ เรียนต่อที่ไหนมีในใจหรือยัง” โดย บัณฑิตศึกษา นางสาวธนันท์ฐิตา สะปู พยาบาลวิชาชีพ / / สิทธิ์บัตรทอง อื่นๆ - นางสุธิดา นะภิใจ งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. - ว่าที่ร้อยโทพีระสันต์ กระต่ายทอง งานทะเบียนบ้าน / ผ่อนผันทหาร - นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สรุปงาน . และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

site map