MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศักดา ปินตาวงค์
  • : 15 มีนาคม 2567

สรรพากรพื้นที่แพร่ จัดหน่วยให้บริการรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2566 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องงานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารนำชัย ทนุผล โดยมอบหมายเจ้าพนักงาน จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย 1. นางสาวอัมรัตน์ โปร่งใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 2. นางกานดา เทียมแสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน โดยมีบุคลากรเข้ารับบริการ จำนวน 41 คน

site map