MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 13 มีนาคม 2567

สภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 7.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ เรือนมิชชั่นนารี (บ้านฝรั่ง) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ 3/6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานงานประชุมสภากาแฟ จัดขึันเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่

site map