MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 21 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มสาระด้านวิทยาศาสตร์ ได้จัด “โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567” จัดให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นการเตรียมความ พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการศึกษาหัวข้อสนใจหรือการไปสหกิจศึกษา . ทางมหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร 6 ท่าน จาก 4 บริษัท มาอบรมใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ประเภทของสารเคมีและหลักความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 2. How to Work Safety (Fume Hood, Laminar Flow and Biological Safety Cabinet) 3. เทคโนโลยีในการวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหาร (Proximate Analysis) และ ทางบริษัทยังสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับการอบรมในวันนี้ . วิทยากรประกอบด้วย คุณศิวพร จตุรทัศนัย บริษัท เมอร์ค จ ากัด คุณชลดา คำโน คุณชลดา คำโน บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกนกวรรณ หงส์พิทักษ์พงศ์ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด คุณวรรณพงศ์ ไพรวัลย์ บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด คุณธนัสพร แนบเนียน บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด คุณอิทธิกร กัวตระกูล บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด . ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ . กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกวางเพทาย ชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map