MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 12 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา หัวหน้าโครง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นผู้ประกอบการด้าน Street Food สู่เมนูเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างทักาะความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและบุคลากรของผู้ประกอบการอาหาร และยกระดับอาหาร Street Food เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนที่ใช้บริการอาหารริมบาทวิถี ให้มีความรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองคณบดี เป็นประธานเปิดงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map