MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 13 มกราคม 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ขึ้น ณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันจัดงาน และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง มาร่วมมอบของรางวัล ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน การศึกษาที่เท่าเทียม เพราะเด็กและเยาวชน คือผู้นำของประเทศในอนาคต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

site map