MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 14 กันยายน 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการ "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมทักษะความเป็นคนดี"

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาสผู้อำนวยการคลิเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ คุณพรหมพันธ์ กองพลพรหม ผู้จัดการงานสนับสนุน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการ "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมทักษะความเป็นคนดี" โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็นจำนวน 2 ฐานการเรียนรู้คือ ฐานที่ 1 ฐานเรียนรู้การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส และ นายพิทญาธร อิ่นแก้ว พร้อมด้วยผู้ช่วยวิยากร นักศึกษาในรายวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ฐานที่ 2 ฐานเรียนรู้การผลิตพืช กิจกรรมการควบคุมโรคพืช และแมลงศัตรูพืชภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" วิทยากร อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา และ อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ และคณะอาจารย์เทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมด้วยผู้ช่วยวิยากร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

site map