MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 24 สิงหาคม 2566

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2566 ส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายสมเกียรติ อาจสังฆ์ นายอำเภอร้องกวาง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2566 ส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 ซึ่งในปีนี้จัดงานระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 การงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนในพื้นที่ภูมิภาค 4) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และประยุกต์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพทางความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

site map