MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 17 สิงหาคม 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่นักศึกษาอีกทั้งมอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีผลารเรียนดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาหลายแสนบาท รางวัลอาจารย์ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา บุคลากรต่อไป

site map