MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 24 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 3rd National and The 1st International MJU-Phrae Conference) ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” (Creative Technology and Innovation for SDGs) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร กลุ่มที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ และกลุ่มที่ 4 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยการประชุมวิชาการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ด้านการวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้เกิดความทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 3. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและจุดประกายความคิดของนักเรียนและนักศึกษาให้หันมาสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการมากขึ้น 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายงานลักษณะเดียวกัน เพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยใหม่ๆ หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ครู นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 133 คน แบ่งเป็น 1) ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในระดับชาติ จำนวน 83 เรื่อง โดยมีภาคบรรยายจำนวน 39 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 44 เรื่อง 2) ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เป็นภาคบรรยาย จำนวน 11 เรื่อง จากประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย 3) ผู้เข้ารอบการแข่งขันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ จำนวน 10 เรื่อง จากทั้งหมด 25 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 14 คน การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Pui Liew Phing ประเทศมาเลเซีย ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง Food Technology and Innovation for Sustainable Development (online ) และยังมีบรรยายรับเชิญในกลุ่มย่อยจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มย่อยอีกด้วย ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 -18.00 น. ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ห้องประชุมใหญ่ตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map