MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 14 กรกฎาคม 2566

จัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผศ.โสภณ ฟองเพชร และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล

site map