MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 22 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา13.00 น. ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว พร้อมคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพบปะพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงาน ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัมชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พนักงานสายอาจารย์ และสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับ

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map