MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 8 พฤษภาคม 2566

U2T for BCG บทเรียนจากอดีต..สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน

แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จังหวัดแพร่ . เมื่อวันที่ 8 พฤาภาคม 2566 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ โดยการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กร จันทรวิโรจน์ ที่ปรึกษาเลชานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จังหวัดแพร่ ณ บริเวณร้าน IN-C ตรงสี่แยกไฟแดงปากทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ . กิจกรรมประกอบด้วย 1.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการ U2T for BCG โดยผู้ประกอบการจากตำบลที่เข้าร่วมโครงการ จากพื้นที่จังหวัดแพร่ น่านและพิษณุโลก จำนวน 21 ร้านค้า 2.กิจกรรมเสวนาเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ U2T for BCG บทเรียนจากอดีต..สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน . หลังจากเสร็จกิจกรรมเสวนาฯ ดร.กร จันทรวิโรจน์ ที่ปรึกษาเลชานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เดินเยี่ยมชมร้านค้าและมอบใประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ให้เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงต่อไป

site map