MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 8 มีนาคม 2566

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนเรียนแพร่ปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยท่านว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู นักเรียน จำนวน 30 คน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดำเนินการจจัดกิจกรรมตามโครงการศุนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าศึกษา ดูงานศูนย์เรียนรู้ต่างในมหาวิทยาลัย ดังนี้ ศูนย์พัฒนาด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน อาชาบำบัด ดูงานที่สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการเกษตร การปลูกพืชแบบยั่งยืน การทำปุ๋ย และอีกมาก โดยพื้นที่จัดกิจกรรมโยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับ คณะครูนักเรียน พารับชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

site map