MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 27 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานจัดโครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการศึกษาหัวข้อสนใจ รวมไปถึงการไปสหกิจศึกษา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร 6 ท่าน จากบริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด, บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จำกัด และ บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มาอบรมใน 3 หัวข้อ คือ 1. ประเภทของสารเคมีและหลักความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 2. How to Work Safety (Fume Hood, Laminar Flow and Biological Safety Cabinet) และ 3. เทคนิคการสกัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Microwave Extraction System แบบไม่ใช้สารละลาย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดี กล่าวเปิดโครงการฯ

site map