MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 25 พฤศจิกายน 2565

อำเภอร้องกวางจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือ บริเวณถ้ำผานางคอย

อำเภอร้องกวางจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (บริเวณถ้ำผานางคอย) หมู่ที่ 8 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 500 คน ในการนี้ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัย มอบหมายให้คุณจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผอ.สนง.คณบดี นำคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมนี้กว่า 100 คน

site map