MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 3 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรบรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จด้านภาระงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ MJU-TEP และ MJU-DEEP สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์หมวดภาษาอังกฤษ กลุ่มสาขาวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากร แบ่งการเข้าอบรม เป็น 2 ห้อง บุคลากรสายวิชาการ ห้อง Sound lab 1 และ บุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน ห้อง Sound lab 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map