MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

รวงข้าวสีทอง ท้องฟ้าสีคราม

เคียวนั้นลับคมตัวมันเอง ยิ่งใช้ก็ยิ่งคม
เคียวคมจึงจะเป็นเคียวที่น่าหยิบใช้
คนก็เหมือนกัน คนที่หมั่นฝึกตน จึงเป็นคนที่น่าคบหา
พุทธภาษิตว่าไว้ว่า... 
“บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง”
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

ขอบคุณ ภาพจาก คุณสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

: 30 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map